Uitnodiging Jaarvergadering 2020

Graag nodigen wij u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering. Deze wordt gehouden op maandag 2 maart 2020 in de “Muzenhof”, Leuvenumseweg 66, te Ermelo. Aanvang 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur).

Agenda:

1. Welkom en opening vergadering door de voorzitter dhr. J.W. Urbach.
2. Vaststellen agenda.
3. Verslag van de vorige jaarvergadering 2019.
4. Jaarverslag 2019 door de voorzitter.
5. Jaarverslag 2019 door de penningmeester.
6. Verslag kascontrolecommissie / benoeming commissie voor 2020.
7. Bestuurssamenstelling.
Afgetreden en niet herkiesbaar:
secretaris mevr. H.A.M. Beukers-van de Langenberg.
Aftredend en niet herkiesbaar:
voorzitter dhr. J.W. Urbach
8. Programma’s voor 2020.
9. Rondvraag.
10. Sluiting vergadering door de voorzitter.

Aansluitend een gezellig samenzijn met hapje en drankje.

De vergaderstukken zijn hier te downloaden.

Voor wijzigingen m.b.t. de ledenadministratie kunt u contact opnemen met onze penningmeester, W.D. Sparling, telefoon 06-36165189, of gebruik te maken van het e-mailadres oranjeverenigingermelo@gmail.com

Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs.
Het bestuur.

Notulen en financiële stukken van vorige jaren zijn op te vragen bij het secretariaat, oranjeverenigingermelo@gmail.com