Algemene Ledenvergadering 2022

ALV 2022

Graag nodigen wij u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering. Deze wordt gehouden op donderdag 23 juni 2022 in de “Muzenhof”, Leuvenumseweg 66, te Ermelo. Aanvang 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur).

Agenda:
1. Welkom en opening vergadering door de voorzitter drs. B.M. van der Mooren
2. Vaststellen agenda.
3. Verslag van de vorige jaarvergadering 2021.
4. Jaarverslag 2021 door de voorzitter.
5. Jaarverslag 2021 door de penningmeester.
6. Verslag kascontrolecommissie 2021 / benoeming commissie voor 2022.
7. Bestuurssamenstelling. Aftredend en herkiesbaar: penningmeester W.D. Sparling.
8. Programma voor 2022 en verder.
9. Rondvraag.
10. Sluiting vergadering door de voorzitter.

Aansluitend een gezellig samenzijn met hapje en drankje.

Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs.

Bij deze vergadering horen de volgende stukken:
2021 Notulen Ledenvergadering
2021 OVE Financieel Verslag